5. januar 2004

 

 

PRODUKTRESUMÉ

for

Droncit Vet., tabletter

 

0. D.sp.nr.

3700

1. Specialitetens navn

Droncit Vet.

2. Deklaration

1 tablet indeholder:

Praziquantel 50 mg

3. Lægemiddelform

Tabletter.

 

4. FARMAKOLOGISKE OG FARMAKOKINETISKE OPLYSNINGER

4.0 Terapeutisk klassifikation

QP 52 AA 01

4.1 Farmakologiske egenskaber

Anthelmintikum mod bændelorm hos kat og hund. Panziquantel tilhører gruppen af isoquinolon-pyrazinderivater.

Praziquantel har effekt mod voksne og juvenile stadier af alle aktuelle arter af cestoder, dog ikke mod juvenile stadier af diphyllobotrium.

Praziquantel absorberes hurtigt gennem parasittens overflade og fordeles jævnt overalt i parasitten. Parasittens integument skades alvorligt, hvilket resulterer i kontraktion og paralyse. Scolex slipper fra tarmen og afgår med fæces eller fordøjes i løbet af nogle timer. Den hurtigt indtrædende effekt skyldes praziquantels påvirkning af parasit-membranernes Ca++permeabilitet, hvilket medfører dysregulation af parasittens stofskifte. Praziquantel udøver desuden en anthelmintisk effekt ved at påvirke parasittens kulhydratstofskifte og energiomsætning (hæmning af parasittens optagelse af glucose).

4.2 Farmakokinetiske egenskaber

Praziquantel absorberes hurtigt efter oral administration. Absorptionen sker i ventrikel og tyndtarm. Maksimale serum koncentrationer opnås efter ca. 1 time. Halveringstiden i plasma for praziquantel i uforandret form er ca. 2-3 timer. Praziquantel fordeles i alle organer og akkumuleres ikke i vævene.

Praziquantel metaboliseres i leveren, dels til et derivat af praziquantel, 4-hydroxycyclohexyl, dels gennem konjugering med glukuron- og svovlsyre. Udskillelsen sker indenfor 48 timer, den største del i form af metabolitter, der hovedsagelig udskilles gennem urinen, den resterende del udskilles gennem fæces.

 

5. KLINISKE OPLYSNINGER

5.1 Dyrearter

Hund. Kat.

5.2 Indikationer

Infestationer med bændelorm.

5.3 Kontraindikationer

Ingen.

5.4 Bivirkninger

Ingen.

5.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ingen.

5.6 Drægtighed og diegivning

Kan anvendes.

5.7 Interaktioner

Ingen.

5.8 Dosering

5 mg/kg legemsvægt (engangsdosis). Ved infestationer med Diphyllobotrium-arter dog 40 mg/kg legemsvægt. (Kun voksne orm påvirkes).

5.9 Overdosering

Emesis, specielt hos kat.

5.10 Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

5.11 Tilbageholdelsestider

Ikke relevant.

5.12 Særlige forsigtighedsregler for den person, der administrerer præparatet

Ingen.

 

 

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Uforligeligheder

Ingen.

6.2 Opbevaringstid

5 år.

6.3 Særlige opbevaringsforhold

Ingen mærkning.

6.4 Emballage

Kartonpakninger med 2 og 10 tabletter i blisterpakning

6.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende bortskaffelse af rester af præparatet eller evt. affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.

7. Registreringsindehaver

Bayer HealthCare AG

Animal Health Division

D-51368 Leverkusen

Tyskland

Repræsentant

Bayer A/S

Bayer HealthCare

Animal Health Division

Nørgaardsvej 32

P.O. Box 2090

DK-2800 Kgs. Lyngby

 

8. Markedsføringstilladelsesnr.

09209

9.1 Dato for første markedsføringstilladelse

11 december 1978

9.2 Revision af produktresumé

5. januar 2004

10. Udlevering

B.